เป้าหมาย

-เพื่อให้สมาชิกในชมรมฯมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

-เพื่อให้สมาชิกในชมรมฯสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาจากการฝึกอบรม ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้อง และทันทวงที

-เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีของสมาชิกภายในชมรมฯ

-เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย และชุมชนข้างเคียง

-ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น