วิสัยทัศน์

ชมรมนักศึกษาอาสากู้ชีพ-กู้ภัย มรส. เป็นชมรมที่ดีโดดเด่นในเรื่องของการปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มีหน้าที่ช่วยเหลืองานบริการ งานจราจร การปฐมพยาลและความปลอดภัยของนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เพื่อช่วยพัฒนา เสริมสร้าง ให้ความรู้  และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่มีความรวดเร็ว  ถูกต้อง  และบำเพ็ญประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย และชุมชนข้างเคียง