พันธกิจ

1.พัฒนาชมรมฯให้เป็นชมรมดีเด่น  ในระดับแนวหน้าของมหาวิทยาลัย

2.สร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณภาพ  ประโยชน์  ต่อสังคมส่วนรวม

3.ผสมผสาน และประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานของประสบการณ์ และวิชาการ  สู่การบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม

4.ช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ ผู้ป่วย ด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดอาการบาดที่เจ็บรุนแรง และนำส่งสถานพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรักษาต่อไป