ประวัติชมรม

ประวัติของชมรมนักศึกษาอาสากู้ชีพ-กู้ภัย มรส.

“ชมรมนักศึกษาอาสากู้ชีพ-กู้ภัย มรส.” ชื่อภาษาอังกฤษ “SRU Students Volunteer Rescue” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักงานตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 272 หมู่ 9 ตำบล ขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84100

เกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาโดยเริ่มจากกลุ่มเพื่อนที่สนิทชักชวนกันมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน ซึ่งมีเป้าหมายของการตั้งชมรมร่วมกันดังนี้ เพื่อให้สมาชิกในชมรมฯมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ให้สมาชิกในชมรมฯสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาจากการฝึกอบรม ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้อง และทันทวงที เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีของสมาชิกภายในชมรมฯและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย และชุมชนข้างเคียง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมไปถึงการมีจิตสาธารณะ มีความเสียสละทำประโยชน์เพื่อสังคม

จัดตั้งชมรมขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557โครงการสนับสนุนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดย      นายธนยศ โกงเหลง เป็นประธาน และเพื่อนๆ คณะทีมงานร่วมกัน และมีอาจารย์แกล้วทนง  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม