ความหมายตราชมรม

ตราสัญลักษณ์วงกลมที่ล้อมรอบด้วยขอบสีฟ้า ช่อราชพฤกษ์สีเหลืองสง่างาม ภายในวงกลมด้วย life guard และความหมายคือ การเดินตามรอยทางพ่อหลวงโดยการทำงานด้วยจิตสำนึก เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษา  ภายใต้คำว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ความเป็น 1 คือราชภัฎ ฟ้าแดงจึงทำให้เราทำงานอยู่ภายในกรอบพลังความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน