กิจกรรมของชมรมฯ

 1. สนับสนุนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรับน้องเข้าหอ
 2. ศูนย์ประสานงานวิทยุสื่อสาร และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น “วันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์”
 3. สนับสนุนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกิจกรรม
 4. สนับสนุนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกิจกรรม
 5. สนับสนุนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกิจกรรมประชุมเชียร์
 6. อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้งานวิทยุสื่อสารเบื้องต้น
 7. สนับสนุนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัย คณะ สาขา
 8. ศูนย์ประสานงานวิทยุสื่อสาร และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น “วันเปิดโลกกิจกรรม”
 9. ศูนย์ประสานงานวิทยุสื่อสาร และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการแข่งกีฬา 4 สถาบัน
 10. สนับสนุนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสาขา
 11. สนับสนุนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการอบรมอัคคีภัย
 12. สนับสนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา(โครงการระยะยาว)
 13. โครงการstand by ช่วยเหลือสมาชิกทั้งในและนอกตอนช่วงตอนเย็น (โครงการระยะยาว)
 14. สนับสนุนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ราชภัฎสุราษฎรธานีและมอ.สุราษฎร์ธานี
 15. สนับสนุนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกิจกรรมสปอร์ตไนท์กีฬา “ราชพฤกษ์เกมส์
 16. สนับสนุนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
 17. การช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 18. งานช่วยเหลือ และบริการสังคมอื่นๆ